QINGDAO YISUN MACHINERY CO., LTD.

Aýratyn

Maşynlar

YX6789 Kassir kombinirlenen kart kartoçkasy

Bu enjam dürli sebitlerde we dürli hili kassir, kassir, düýe saçlary we ýakanyň ýüňi ýaly çig mal üçin amatlydyr.Çig mal açylýar, hapalanmaýar, gödek aýrylýar we kepeklenýär we ökde hünärli ýüň indiki işde ulanmak üçin bir gezek ýasalýar.

YX6789 Kassir kombinirlenen kart kartoçkasy

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

Qingdao Yisun Machinery, LTD2000-nji ýylda kart kartoçkalaryny öndürmek pudagyna esaslanýar.Gowulaşmagy, bazara ýakyn, üznüksiz täzeligi dowam etdiriň.21 ýyl gowulaşandan we ösüşden soň, kassir kartoçka enjamlaryny öndürmegi gowulaşdyryň.

  • habarlar1

ýakynda

HABARLAR

  • Kassiriň gelip çykyşy

    Kaşmir dünýäniň iň uzak, sowuk we gurak Aziýa düzlüklerinden - Gimalaý daglarynyň demirgazyk eňňitlerinden gözbaş alyp gaýdýar we XI-XIII asyrlaryň arasynda Mongoliýanyň ýolbaşçylary Kublaý Han we Geniň arasynda Hytaý çopanlary bilen Içki Mongoliýa we Hytaýyň demirgazyk welaýatlaryna göçüpdir. ...

  • Kassiriň artykmaçlyklary

    Armyly kaşmir ýüňden 8 esse ýylydyr.Muňa has gowy düşünmek üçin kassir ösdürip ýetişdirmegiň asyl maksadyny göz öňüne getiriň: agyr gyşda ýeterlik iýmit alyp bilmeýän tekeleri minus 34 dereje gurşawda saklamak üçin.Lightagtylyk Kassir 8 bolsa-da ...

  • Neps hapalaryna gözegçilik etmek üçin karting maşynynyň tehniki nokatlary haýsylar?

    Garynjalar we hapalar pagta egirmekde çözmek kyn mesele we esasy gözegçilik nokady kartoçkada.Şeýlelik bilen, kartoçka prosesinde nepleri we hapalary netijeli aýyrmagy güýçlendirmek üçin haýsy nokatlara üns bermeli?Önümde aşakdaky nokatlary özleşdirmek we ýerine ýetirmek bilen ...